RODO

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, iż Szkoła Podstawowa w Boguszach przetwarza następujący zakres Państwa danych osobowych: imię i nazwisko dziecka, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce urodzenia, adres zamieszkania lub pobytu i adres korespondencyjny, PESEL, adres e-mail, telefon, miejsce i adres pracy rodziców lub opiekunów prawnych, treść orzeczenia bądź opinii poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz orzeczeń i zwolnień lekarskich, data przyjęcia do szkoły, klasa, semestr, obwód szkolny, przebieg i wyniki nauki, płeć, stan zdrowia, informacja nt. uczęszczania na lekcje religii i lekcje wychowania do życia w rodzinie, informacja nt. specjalnych potrzeb edukacyjnych, wizerunek dziecka. Dane te były pozyskane w wyniku przeprowadzonych czynności rekrutacyjnych oraz w trakcie wypełniania przez szkołę obowiązków wynikających z prawa oświatowego.

 

 W świetle powyższego Pragniemy Państwa poinformować, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Szkoły Podstawowej w Boguszach (dalej: Administrator), Bogusze 24, 16-100 Sokółka, z którym można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres Bogusze 24, 16-100 Sokółka lub poczty elektronicznej: sp.bogusze@poczta.onet.pl

 

2. Administrator wyznaczy Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej od 31 lipca 2018r.

 

 3. Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO/GDPR).

 

 4. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Państwu prawo do:

- żądania od Administratora dostępu do Państwa danych osobowych,

 - żądania od Administratora sprostowania Państwa danych osobowych,

 - żądania od Administratora usunięcia Państwa danych osobowych,

 - żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych,

 - wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych,

 - przenoszenia Państwa danych osobowych,

 - wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 Z  powyższych praw można skorzystać za  pomocą poczty tradycyjnej, listownie na adres: Bogusze 24, 16-100 Sokółka, a za pomocą poczty elektronicznej po powołaniu Inspektora Ochrony Danych.

 

Informujemy również, że:

 Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

 

 Bogusze, 25.05.2018 r.